Location: HOME» 删除栏目» Scientific Papers

Papers Published in 2013

Date:2015-11-07Author:AdminSource:ICS

Scientific Papers in 2013

NO

Title

Journals

Authors

1

D14-SCFD3-dependent   degradation of D53 regulates strigolactone signalling

Nature   2013, 504 (7480) 406-410

Feng   Zhou, Qibing Lin, Lihong Zhu, Yulong Ren, Kunneng Zhou, Nitzan Shabek, Fuqing   Wu, Haibin Mao,Wei Dong, Lu Gan, Weiwei Ma, He Gao, Jun Chen, Chao Yang, Dan   Wang, Junjie Tan, Xin Zhang, Xiuping Guo,Jiulin Wang, Ling Jiang, Xi Liu,   Weiqi Chen, Jinfang Chu, Cunyu Yan, Kotomi Ueno, Shinsaku Ito, Tadao Asami,Zhijun   Cheng, JieWang, Cailin Lei, Huqu Zhai, ChuanyinWu, HaiyangWang, Ning   Zheng& JianminWan

2

Aegilops   tauschii draft genome sequence reveals a gene repertoire for wheat adaptation

Nature   2013,496(7443) 91-95

Jizeng   Jia, Shancen Zhao, Xiuying Kong, Yingrui Li, Guangyao Zhao, Weiming He, Rudi   Appels, Matthias Pfeifer, Yong Tao, Xueyong Zhang, Ruilian Jing, Chi Zhang,   Youzhi Ma, Lifeng Gao, Chuan Gao, Manuel Spannagl, Klaus F. X. Mayer, Dong   Li, Shengkai Pan, Fengya Zheng, Qun Hu, Xianchun Xia, Jianwen Li, Qinsi   Liang, Jie Chen, Thomas Wicker, Caiyun Gou, Hanhui Kuang, Genyun He, Yadan   Luo, Beat Keller, Qiuju Xia, Peng Lu, Junyi Wang, Hongfeng Zou, Rongzhi   Zhang, Junyang Xu, Jinlong Gao, Christopher Middleton7, Zhiwu Quan, Guangming   Liu, JianWang, International Wheat Genome Sequencing Consortium, Huanming   Yang, Xu Liu, Zhonghu He, Long Mao& JunWang

3

Genome-wide   association study dissects the genetic architecture of oil biosynthesis in   maize kernels

Nature   Genetics 2013,45(1) 43-50

Hui   Li, Zhiyu Peng, Xiaohong Yang, Weidong Wang, Junjie Fu, Jianhua Wang, Yinjia   Han, Yuchao Chai, Tingting Guo, Ning Yang, Jie Liu, Marilyn L.Warburton,   Yanbing Cheng, Xiaomin Hao, Pan Zhang, Jinyang Zhao, Yunjun Liu, Guoying   Wang, Jiansheng Li, Jianbing Yan

4

A   haplotype map of genomic variations and genome-wide association studies of   agronomic traits in foxtail millet (Setaria italica)

Nature   Genetics 2013,45(8) 957-961

Guanqing   Jia, Xuehui Huang, Hui Zhi, Yan Zhao, Qiang Zhao, Wenjun Li, Yang Chai,   Lifang Yang, Kunyan Liu, Hengyun Lu, Chuanrang Zhu, Yiqi Lu, Congcong Zhou,   Danlin Fan, Qijun Weng, Yunli Guo, Tao Huang, Lei Zhang, Tingting Lu, Qi   Feng, Hangfei Hao, Hongkuan Liu, Ping Lu, Ning Zhang,Yuhui Li, Erhu Guo,   Shujun Wang, Suying Wang, Jinrong Liu, Wenfei Zhang, Guoqiu Chen, Baojin   Zhang, Wei Li, Yongfang Wang, Haiquan Li, Baohua Zhao, Jiayang Li, Xianmin   Diao, Bin Han

5

Association   of functional nucleotide polymorphisms at DTH2 with the northward expansion   of rice cultivation in Asia

Proc   Natl Acad Sci U S A 2013,110 (8) 2775-2780

Wu   WX, Zheng XM, Lu GW, Zhong ZZ. Gao H, Chen LP, Wu CY, Wang HJ, Wang Q, Zhou   KN, Wang JL, Wu FQ, Zhang X, Guo XP, Cheng ZJ, Lei CL, Lin QB, Jiang L, Wang   HY, Ge S, Wan JM.

6

Arabidopsis   Phytochrome B Promotes SPA1 Nuclear Accumulation to Repress   Photomorphogenesis under Far-Red Light

Plant   Cell 2013, 25 115–133

Xu   Zheng, Suowei Wu, Huqu Zhai, Peng Zhou, Meifang Song, Liang Su, Yulin Xi,   Zhiyong Li, Yingfan Cai, Fanhua Meng, Li Yang, Haiyang Wang, Jianping Yang

7

Regulation   of FLOWERING LOCUS T by a microRNA in Brachypodium distachyon

Plant   Cell 2013, 25 4363–4377

Liang   Wu, Dongfeng Liu, Jiajie Wu, Rongzhi Zhang, Zhengrui Qin, Danmei Liu, Aili   Li, Daolin Fu, Wenxue Zhai and Long Mao

8

Blue   Light–Dependent Interaction between Cryptochrome2 and CIB1 Regulates   Transcription and Leaf Senescence in Soybean

Plant   Cell 2013,25 4405-4420

Yingying   Meng, Hongyu Li, Qin Wang, Bin Liu and Chentao Lin

9

A   role for a dioxygenase in auxin metabolism and reproductive development in   rice

Developmental   Cell 2013,27(1) 113-122

Zhigang   Zhao, Yunhui Zhang, Xi Liu, Xin Zhang, Shichang Liu, Xiaowen Yu, Yulong Ren,   Xiaomin Zheng, Kunneng Zhou, Ling Jiang, Xiuping Guo, Ying Gai, Chuanyin Wu,   Huqu Zhai, Haiyang Wang, Jianmin Wan

10

Conservation   and divergence of transcriptomic and epigenomic variation in maize hybrids

Genome   Biology 2013, 14 R57

Guangming   He, Beibei Chen, Xuncheng Wang, Xueyong Li, Jigang Li, Hang He, Mei Yang, Lu   Lu, Yijun Qi, Xiping Wang and Xing Wang Deng

11

RNA   sequencing reveals the complex regulatory network in maize kernel

Nature   Communication 2013, 4, 2832

Junjie   Fu, Yanbing Cheng, Jingjing Linghu, Xiaohong Yang, Lin Kang, Zuxin Zhang,   Xuemei Du, Bo Wang, Zhiyu Peng, Jie Zhang, Lihong Zhai, Changmin Dai, Cheng   He, Jiabao Xu, Weidong Wang, Xiangru Li, Jun Zheng, Li Chen, Longhai Luo,   Junjie Liu, Xiaoju Qian, Jianbing Yan, Jun Wang, Guoying Wang

12

Ehd4,   a CCCH-type positive

regulator   of photoperiodic

flowering   in rice

Plos   Genetics 2013, 9(2): e1003281

Gao   H, Zheng XM, Fei GL, Chen J, Jin MN, Ren YL, Wu WX, Zhou F, Wang J, Zhang X,   Guo XP, Wang JL, Cheng ZJ, Wu CY, Wang HY, Wan JM

13

OsARG   encodes an arginase that plays critical roles in panicle development and   grain production in rice

 Plant Journal 2013, 73(2): 190-200

Ma   XF, Cheng ZJ, Qin RZ, Qiu Y, Heng YQ, Yang H, Ren YL, Wang XL, Bi JC, Ma XD,   Zhang X, Wang JL, Lei CL, Guo XP, Wang J, Wu FQ, Jiang L, Wang HY, Wan JM

14

A   rice Virescent-Yellow leaf mutant reveals new insights into the role and   assembly of plastid caseinolytic protease in higher plants

Plant   Physiology 2013, 162: 1867–1880

Dong   H, Fei GL, Wu CY, Wu FQ, Sun YY, Chen MJ, Ren YL, Zhou KN, Cheng ZJ, Wang JL,   Jiang L, Zhang X, Guo XP, Lei CL, Su N, Wang HY, Wan JM

15

A   comprehensive genetic study reveals a crucial role of CYP90D2/D2 in   regulating plant architecture in rice (Oryza sativa)

New   Phytologist 2013, 200: 1076-1088

Hui   Li, Ling Jiang, Ji-Hyun Youn, Wei Sun, Zhijun Cheng, Tianyun Jin, Xiaoding   Ma, Xiuping Guo, Jiulin Wang, Xin Zhang, Fuqing Wu, Chuanyin Wu, Seong-Ki   Kim, Jianmin Wan

16

OsVPS9A   functions cooperatively with OsRAB5A   to regulate post-Golgi dense vesicle-mediated storage protein trafficking to   the protein storage vacuole in rice endosperm cells

Molecular   Plant 2013, 6 (6): 1918-1932

Feng   Liu, Yulong Ren, Yihua Wang, Cheng Peng, Kunneng Zhou, Jia Lv, Xiuping Guo,   Xin Zhang, Mingsheng Zhong, Shaolu Zhao, Ling Jiang, Haiyang Wang, Yiqun Bao,   Jianmin Wan

17

qLTG-9,   a stable quantitative trait locus for low-temperature germination in rice   (Oryza sativa L.).

Theor   Appl Genet. 2013, 126: 2313–2322

Li   LF, Liu X, Xie K, Wang YH, Liu F, Lin QY, Wang WY, Yang CY, Lu BY, Liu SJ,   Chen LM, Jiang L, Wan JM

18

Young   Leaf Chlorosis 1, a chloroplast-localized gene required for chlorophyll and   lutein accumulation during early leaf development in rice

Planta   2013, 237: 279–292

Zhou   KN, Ren YL, Lv J, Wang YH, Liu F, Zhou F, Zhao SL, Chen SH, Peng C, Zhang X,   Guo XP, Cheng ZJ, Wang JL, Wu FQ, Jiang L, Wan JM.

19

High-resolution   mapping of brown planthopper (BPH) resistance gene Bph27(t) in rice (Oryza   sativa L.)

Mol   Breeding 2013, 31: 549–557

He   J, Liu YQ, Liu YL, Jiang L, Wu H, Kang HY, Liu SJ, Chen LM, Liu X, Cheng XN,   Wan JM

20

Three   genetic systems controlling growth, development and productivity of rice (Oryza   sativa L.): a reevaluation of the ‘Green Revolution’

THEORETICAL   AND APPLIED GENETICS 2013, 126: 1011-1024

Zhang   F, Jiang YZ, Yu SB, Ali J, Paterson   AH, Khush GS, Xu JL, Gao YM, Fu BY, Lafitte R, Li ZK

21

Comparative   Transcriptome Profiling Reveals Different Expression Patterns in Xanthomonas   oryzae pv. oryzae Strains with Putative Virulence-Relevant Genes

PLoS   One 2013, 8(5): e64267

Zhang,   Fan, Du Zhenglin, Huang Liyu, Cruz Casiana Vera, Zhou Yongli, Li Zhikang

22

Temporal   profiling of primary metabolites under chilling stress and its association   with seedling chilling tolerance of rice (Oryza sativa L.)

Rice   2013, 6:23

XQ   Zhao, WS Wang, F Zhang, T Zhang, W     Zhao, BY Fu, ZK Li

23

Tissue-specific   transcriptomic profiling of Sorghum propinquum using a rice genome array

PLoS   ONE 2013, 8(3): e60202

T   Zhang, XQ Zhao, LY Huang, Y Zong, LH Zhu, DC   Yang*, BY Fu

24

 Identification of background- independent   quantitative trait loci for drought tolerance using two sets of advanced   backcross introgression lines in rice

Crop   Science 2013, 53: 430–441

Y   Wang, JP Zang, YY Sun, Jahuar Ali, JL Xu, ZK Li

25

Simultaneous   improvement and genetic dissection of grain yield and its related traits in a   backbone parent of hybrid rice (Oryza sativa L.) using selective introgression

Molecular   Breeding 2013,31: 181-194

HJ   Zhang, H wang,YLQian, JFXia, ZFLi, YYShi, LHZhu, Jali, YM Gao, ZK Li

26

Improvement   of yield and related traits for backbone hybrid rice parent Minghui 86 using   advanced backcross breeding strategies

Journal   of Integrative Agriculture 2013, 12(4): 561–570

Zhang   Hong-jun,  Wang Hu,i  Ye Guo-you,    Qian Yi-liang,  Shi   Ying-yao,  Xia Jia-fa,  Li Ze-fu,    Zhu Ling-hua,    GaoYong-ming,  Li Zhi-kang

27

Identification   of stably expressed QTLs for grain yield and protein content using   recombinant inbred line and reciprocal introgression line populations in rice

Crop   Science 2013, 53: 1437-1446

Lirui   Cheng , Qin Xu, Tianqing Zheng, Guoyou Ye, Chenggang Luo, Jianlong Xu, and   Zhikang Li

28

Kinase   activity of OsBRI1 is essential for brassinosteroids to regulate rice growth   and development

Plant   Science 2013, 199-200: 113-120

Jinfeng   Zhao, Chenxi Wu, Shoujiang Yuan, Liang Yin, Wei Sun, Qinglei Zhao, Baohua   Zhao, Xueyong Li

29

Development,   identification, and genetic analysis of a quantitative dwarfing somatic   variation line in wheat (Triticum aestivum L.)

Crop   Science 2013, 53: 1032–1041

Wang   K, Lin ZS, Du LP, XU HJ, Ye XG

30

Global   analysis of differentially expressed genes and proteins in the wheat callus   infected by Agrobacterium tumefaciens

Plos   One 2013, 8(11): e79390

Zhou XH, Wang K, Lin ZS, Du   LP, Ye XG

31

Characterization   of Ethylene Receptors and their Interactions with GmTPR, a novel   tetratricopeptide repeat protein (TPR) in Soybean (Glycine max)

Journal   of Integrative Agriculture 2013, 12(4): 571–581

NIU   Yan-yan, Chen Ming, XU Zhao-shi, LI Lian-cheng,  Chen Xue-ping and MA You-zhi

32

A   novel role for Arabidopsis CBL1     in affecting plant responses to glucose and   gibberellin

PLoS   One 2013, 8(2): e56412

Zhi-Yong   Li, Zhao-Shi Xu*, Guang-Yuan He, Guang-Xiao Yang, Ming Chen, Lian-Cheng Li,   You-Zhi Ma

33

Two   Wheat Glutathione Peroxidase Genes Whose Products Are Located in Chloroplasts   Improve Salt and H2O2 Tolerances in Arabidopsis

PLoS   ONE 2013, 8(10): e73989

Chao-Zeng   Zhai, Lei Zhao, Li-Juan Yin, Ming Chen, Qing-Yu Wang, Lian-Cheng Li, Zhao-Shi   Xu, You-Zhi Ma

34

Transgenic   wheat expressing Thinopyrum intermedium MYB transcription factor TiMYB2R-1   shows enhanced resistance to the take-all disease

Journal   of Experimental Botany 2013, 64(8): 2243-2253

Xin Liu, Lihua Yang, Zengyan Zhang

35

Expression   of an antimicrobial peptide SN1 increases resistance to phytopathogen

Gaeumannomyces   graminis in transgenic wheat

Functional   and Integrative Genomics 2013, 13(3): 403-409

Wei   Rong, Zengyan Zhang

36

Wheat   resistome in response to

barley   yellow dwarf virus

 infection

Functional   and Integrative Genomics 2013, 13(2): 155-165

Xindong Wang, Zengyan Zhang

37

Wheat   centromeric

retrotransposons:   the new ones take a major role in centromeric structure

Plant   Journal 2013, 73(6): 952-965

Baochun   Li, Frederic Choulet, Yanfang Heng, Weiwei Hao,  Etienne Paux, Zhao Liu, Wei Yue, Weiwei   Jin, Catherine Feuillet, and Xueyong Zhang

38

Dynamic   evolution of rht-1 homologous regions in grass genomes

PLoS   One 2013, 8(9): e75544

Jing   Wu, Xiuying Kong, Chao Shi, Yongqiang Gu, Cuiyun Jin, Lizhi Gao, Jizeng Jia

39

Cloning   and haplotype analysis of TaSTE, which is
  associated with plant height in bread wheat (Triticum
  aestivum L.)

Mol   Breeding 2013, 3147–56

Wenping   Zhang, Lei Zhang, Linyi Qiao, Jing Wu, Guangyao Zhao, Ruilian Jing, Wenyan   Lv,  Jizeng Jia

40

Cloning   and characterization of TaSnRK2.3, a novel SnRK2  gene in common wheat

Journal   of Experimental Botany 201364(7)2063–2080

Shanjun Tian,   Xinguo Mao, Hongying Zhang, Shuangshuang Chen,   Chaochao Zhai, Shimin Yang, Ruilian Jing

41

Polymorphism   of TaSAP1-A1and its association with agronomic
  traits in wheat

Planta   2013, 237: 1495–1508

Jianzhong   Chang, Jianan Zhang, Xinguo Mao, Ang Li, Jizeng Jia, Ruilian Jing

42

Efficacy   of pyramiding elite alleles for dynamic development of plant height in common   wheat

Mol   Breeding 2013, 32: 327–338

Bin   Zhang ,Wei Shi, Weiyu Li, Xiaoping Chang, Ruilian Jing

43

Single-nucleotide   polymorphisms and association analysis of

drought-resistance   gene

TaSnRK2.   8 in   common wheat

Plant   Physiology and Biochemistry 2013, 70: 174-181

Hongying   Zhang, Xinguo Mao, ianan Zhang, Xiaoping Chang, Ruilian Jing

44

TaCPK2-A,   a calcium-dependent protein kinase that is required for wheat powdery mildew   resistance

enhances   bacterial blight

resistance   in transgenic rice

J   Exp Bot 2013, 64(11):

Shuaifeng   Geng, Aili Li, Lichuan Tang, Lingjie Yin, Liang Wu, Cailin Lei, Xiuping Guo,   Xin Zhang, Guanghuai Jiang, Wenxue Zhai, Yuming Wei, Youliang Zheng, Xiujin   Lan and Long Mao

45

Transcriptome   Analysis of

Tomato   Flower Pedicel Tissues Reveals Abscission Zone-Specific Modulation of Key   Meristem Activity Genes

Plos   One 2013, 8(2): e55238

Xiang   Wang, Danmei Liu, Aili Li, Xiuli Sun, Rongzhi Zhang, Liang Wu, Yanchun Liang,   Long Mao

46

PMTED:   a plant microRNA

targets   expression database.

BMC   Bioinformatics 2013,14:174

Xiuli   Sun, Boquan Dong, Lingjie Yin, Rongzhi Zhang, Wei Du, Dongfeng Liu, Nan Shi,   Aili Li, Yanchun Liang and Long Mao

47

Doubled   haploids versus

conventional   breeding in

CIMMYT   Wheat Breeding Programs

Crop   Science 2013, 53: 74-83

Huihui   Li, Ravi P.   Singh, Hans  Joachim Braun, Wolfgang H.   Pfeiffer, Jiankang Wang

48

Performance   prediction of F1 hybrids between recombination inbred lines derived from two   elite maize inbred lines

Theoretical   and Applied Genetics 2013, 126: 189-201

Tingting   Guo, Huihui Li, Jianbing Yan, Jihua Tang, Jiasheng Li, Zhiwu Zhang, Luyan   Zhang, Jiankang Wang

49

Allele-specific   marker

development   and selection

efficiencies   for both flavonoid

3'-hydroxylase   and flavonoid

3',5'-hydroxylase   genes in soybean subgenus soja

Theor   Appl Genet 2013, 126: 1445-1455

Yong Guo,Li-Juan Qiu

50

Genome-Wide   Analysis of the Dof Transcription Factor Gene Family Reveals Soybean-Specific   Duplicable and Functional Characteristics

Plos   One 2013, 8(9): e76809

Yong Guo, Li-Juan Qiu

51

Molecular   footprints of

domestication   and improvement in soybean revealed by whole geno me re-sequencing

BMC   Genomics 2013, 14: 579-590

Ying-hui   Li, Shan-cen   Zhao, Jian-xin   Ma, Dong   Li,Long   Yan, Jun   Li, Xiao-tian   Qi, Xiao-sen   Guo, Le   Zhang, Wei-ming   He, Ru-zhen   Chang, Qin-si   Liang, Yong   Guo, Chen   Ye, Xiao-bo   Wang, Yong   Tao, Rong-xia   Guan, Jun-yi   Wang, Yu-lin   Liu, Long-guo   Jin, Xiu-qing   Zhang, Zhang-xiong   Liu, Li-juan   Zhang, Jie   Chen, Le-jing   Wang, Rasmus   Nielsen, Rui-qiang   Li, Peng-yin   Chen, Wen-bin   Li, Jochen   C Reif, Michael   Purugganan, Jian   Wang, Meng-chen   Zhang, Jun   Wang and Li-juan Qiu,

52

The   pattern of Phosphate

 transporter 1 genes evolutionary divergence   in Glycine max L

BMC   Plant Biol 2013, 13:48

Chengming   Fan, Xu Wang, Ruibo Hu, Yahui Wang, Chaowen Xiao, Ying Jiang, Xiaomei Zhang,   Changying Zheng and Yong-Fu Fu

53

Genome-Wide   Expression

 Analysis of Soybean MADS

 Genes Showing Potential

 Function in the Seed

 Development

PLoS   One 2013, 8: e62288

Cheng-Ming   Fan., Xu Wang., Yan-Wei Wang, Rui-Bo Hu, Xiao-Mei Zhang, Jian-Xin Chen,   Yong-Fu Fu

54

Identification   and Molecular Characterization of FKF1 and GI Homologous Genes in Soybean

PLoS   One 2013, 8: e79036

Fang   Li, Xiaomei Zhang, Ruibo Hu, Faqiang Wu, Jinhua Ma, Ying Meng, YongFu Fu

55

BioVector,   a flexible system for gene specific-expression in plants

BMC   Plant Biol 2013, 13:198

Fa-Qiang   Wu, Cheng-Ming Fan, Xiao-Mei Zhang, Yong-Fu Fu

56

CONSTANS-LIKE   7 regulates branching and shade avoidance response in Arabidopsis

J   Exp Bot 2013, 64: 1017-1024

Honggui Wang, Zenglin Zhang, Hongyun Li, Chentou Lin, Bin Liu

57

The   Scutellaria baicalensis R2R3-MYB transcription factors modulates flavonoid   biosynthesis by regulating GA metabolism in transgenic tobacco plants

PLoS   ONE 2013, 8(10): e77275

Yuan Y, Wu C, Liu YJ, Yang J, Huang LQ

58

 Identifying potential RNAi targets in grain   aphid (Sitobion avenae F.) based on transcriptome profiling of its alimentary   canal after feeding on wheat plants

BMC   Genomics 2013, 14:560

Min   Zhang, Yuwen Zhou, Hui Wang, Huw Dylan Jones, Qiang Gao, Dahai Wang, Youzhi   Ma and Lanqin Xia

59

Effects   of allelic variation of HMW-GS and LMW-GS on mixograph properties and Chinese   noodle and steamed bread qualities in a set of Aroona near-isogenic wheat   lines

Journal   of Cereal Science 2013, 57: 146-154

Hui   Jin, Yan Zhang, Genying Li, Peiyuan Mu, Zheru Fan, Xianchun Xia, Zhonghu He

60

QTL   Mapping for Adult Plant Resistance to Powdery Mildew in Italian Wheat cv.   Strampelli

Journal   of Integrative Agriculture 2013, 12(5): 756-764

Asad   Muhammad Azeem, BAI Bin, LAN Cai-xia, YAN Jun, XIA Xian-chun, ZHANG Yong, HE   Zhong-hu.

61

Determination   of phenolic acid concentrations in wheat flours produced at different   extraction rates

Journal   of Cereal Science 2013, 57: 67-72

Wang Lan, Yang Yao, Zhonghu He, Desen Wang, Aihua Liu,   Yong Zhang

62

GmFT2a   polymorphism and maturity diversity in soybeans

PLoS   ONE 2013, 8(10): e77474

Jiang   Bingjun, Yue Yanlei, Gao Youfei, Ma Liming, Sun Shi, Wu Cunxiang, Hou   Wenshen, Lam H-M, Han Tianfu*

63

The   phytochrome D play a role in red light-induced negative gravitropism in   Arabidopsis thaliana

Journal   of Integrative Agriculture 2013, 12 (10): 1799-1806

LI   Jian-ping, HOU Pei, ZHEN Xu, SONG Mei-fang, SU Liang, YANG Jian-ping

64

Combined   small RNA and degradome sequencing reveals novel miRNAs and their targets in   response to low nitrate availability in maize

Annals   of Botany 2013, 112: 633-642

Chunxiao Xie,Cheng zhou, Wenxue Li, Yunbi Xu

65

A   non-synonymous SNP within the isopentenyl transferase 2 locus is associated   with kernel weight in Chinese maize inbreds (Zea mays L.)

BMC   Plant Biology 2013, 13: 1-11

Jianfeng   Weng, Bo Li, Changlin Liu, Xiaoyan Yang, Hongwei Wang, Zhuanfang Hao,   Mingshun Li, Degui Zhang, Xiaoke Ci, Xinhai Li* and Shihuang Zhang

66

Breeding   Potential of Exotic Maize Populations to Improve an Elite Chinese Hybrid

Agronomy   Journal 2013, 105: 1555-1564

Hongjun   Yong, Mingshun Li, Xin Li, Xiaocong Zhang, Shuanggui Tie, Zhaodong Meng,   Degui Zhang, Jianfeng Weng, Zhuanfang Hao, Xiaoke Ci, Xinhai Li, and Shihuang   Zhang

67

Broadening   the Genetic Base of Chinese Maize Heterotic Pools with Exotic Germplasm

Crop   Science 2013, 53: 1907-1916

Hongjun   Yong, Degui Zhang, Jianjun Wang, Mingshun Li, Wenguo Liu, Xiaocong Zhang,   Haiyan Zhao,
  Jianfeng Weng, Zhuanfang Hao, Li Bai, Xiaoke Ci, Xinhai Li, and Shihuang   Zhang

68

Trends   in Ear Traits of Chinese Maize Cultivars from the 1950s to the 2000s

Agronomy   Journal 2013, 105:1-8

Xiaoke   Ci, Degui Zhang, Xinhai Li, Jiashun Xu, Xiaoling Liang, Zhenyu Lu, Pengfei   Bai, Gaolin Ru, Li Bai, Zhuanfang Hao, Jianfeng Weng, Mingshun Li, Shihuang   Zhang

69

A   proteomic study of spike development inhibition in bread wheat

Proteomics   2013, 13: 2622–2637

Yong-Sheng   Zheng, Jun-Xian Guo, Jin-Peng Zhang, Ai-Nong Gao, Xin-Ming Yang, Xiu-Quan   Li1, Wei-Hua Liu, Li-Hui Li

70

Efficient   Induction of

 Wheat-Agropyron cristatum 6P Translocation   Lines and GISH Detection

PLoS   ONE 2013, 8(7): e69501

Liqiang   Song, Lili Jiang, Haiming Han, Ainong Gao, Xinming Yang, Lihui Li, Weihua Liu

71

Genetic   mapping of a fertile tiller inhibition gene, ftin, in wheat

Mol   Breeding 2013, 31: 441–449

Jinpeng   Zhang, Jun Wu, Weihua Liu, Xiang Lu, Xinming Yang, Ainong Gao, Xiuquan Li,   Yuqing Lu, Lihui Li

72

Comparative   Proteomic Analysis of Spike-Development Inhibited and Normal
  Tillers of Wheat 3558

JOURNAL   OF INTEGRATIVE AGRICULTURE 2013, 12(3): 398-405

ZHENG Yong-sheng, MA Xiao-gang, CHI De-zhao, GAO   Ai-nong, LI Li-hui, LIU Wei-hua

73

The   Arabidopsis U–box/ARM repeat E3 ligase AtPUB4
  influences growth and

degeneration   of tapetal cells, and its mutation leads to conditional male sterility

 Plant Journal 2013, 74: 511-523

HaiWang,   YuqingLu,   Tiantian Jiang, Howard Berg, Cong Li, YijiXia

74

Changes   in phytochemical

compositions,   antioxidant and α-glucosidase inhibitory activities during the processing of   tartary buckwheat tea

Food   Research International 2013, 50(2):562-567

Peiyou   Qin, Li Wu, Yang Yao,   Guixing Ren

75

Identification   of anthocyanins isolated from black rice (Oryza sativa L.) and their   degradation kinetics

Food   Research International 2013, 50(2): 691-697

Zhaohua   Hou, Peiyou Qin, Yan Zhang, Songhuan Cui, Guixing Ren

76

Effects   of processing on

phytochemical   profiles and

biological   activities for

production   of sorghum tea

Food   Research International 2013, 53(S1): 678-685

Li   Wu,Zhaohui Huang, Peiyou Qin,Guixing Ren

77

Antioxidant   and antidiabetic

activity   of black mung bean (Vigna radiata L.)

 Journal of Agricultural and

ood   Chemistry 2013, 61(34): 8104-8109

Yang Yao, Xiushi Yang, Lixia Wang, Jing Tian, Changyou Liu,   Xuzhen Cheng, Guixing Ren

78

Flavonoid   composition,

 antibacterial and antioxidant properties of   tartary buckwheat bran extract

Industrial   Crops and Products 2013, 49: 312-317

Lijun   Wang, Xiushi Yang, Peiyou Qin, Fang Shan, Guixing Ren

79

Identification   of the gene Pm47 on chromosome 7BS conferring resistance to powdery mildew in   the Chinese wheat landrace Hongyanglazi

Theoretical   and Applied Genetic 2013, 126(5): 1397-1403

Xiao   Minggang,

Song   Fengjing, Jiao Jianfeng, Wang Xiaoming,

Xu   Hongxing, Li Hongjie

80

Identification   and candidate gene analysis of a novel
  Phytophthora resistance gene Rps10     in a Chinese
  soybean cultivar

PLoS   ONE 2013, 8(7): e69799

Jiqing   Zhang, Changjian Xia, Canxing Duan, Suli Sun, Xiaoming Wang, Xiaofei Wu,   Zhendong Zhu

81

Genetic   characterization and fine mapping of the novel
  Phytophthora resistance gene in a Chinese soybean cultivar

Theoretical   and Applied Genetics 2013, 126: 1555-1561

Jiqing   Zhang, Changjian Xia, Xiaoming Wang, Canxing Duan, Suli Sun, Xiaofei Wu,
  Zhendong Zhu

82

QTLs   for resistance to Phomopsis seed decay are associated
  with days to maturity in soybean (Glycine max)

Theoretical   and Applied Genetics 2013, 126: 2029-2038

Suli   Sun, Moon Young Kim, Kyujung Van, Yin-Won Lee, Baodu Li, Suk-Ha Lee

83

Reduced   mitochondrial and ascorbate-glutathione activity after artificial ageing in   soybean seed

Journal   of Plant Physiology 2013, 171(2): 140-147

Xin   X, Tian Q, Yin GK, Chen XL, Zhang JM, Ng S, Lu XX

84

GmNFYA3,   a target gene of miR169, is a positive regulator
  of plant tolerance to drought stress

Plant   Mol Biol 2013, 82: 113–129

Zhiyong   Ni, Zheng   Hu,   Qiyan JiangHui   Zhang

85

Prediction   and identification of natural antisense
  transcripts and their small RNAs in soybean
  (Glycine max)

BMC   Genomics 2013, 14:280

Hu   Zheng, Jiang Qiyan, Ni Zhiyong and Zhang Hui

86

Comparative   Proteomic Analysis of Wheat (Triticum aestivum L.) Hybrid Necrosis

Journal   of Integrative Agriculture 2013, 12(3): 387-397

JIANG   Qi-yan, HU Zheng, PAN Xing-lai and ZHANG Hui

87

Pollen   Dispersal of Cultivated Soybean into Wild Soybean under Natural Conditions

Crop   Science 2013, 53: 2497-2505

Ke-Jing Wang,Xiang-Hua Li

88

Novel   genomes and genome constitutions identified by GISH and 5S rDNA and Knotted 1   genomic sequences in the genus Setaria

BMC   Genomics 2013, 14:244

Meicheng   Zhao, Hui Zhi, Andrew N. Doust, Wei Li, Yongfang Wang, Haiquan Li, Guanqing   Jia, Yongqiang Wang, Ning ZhangXianmin Diao

89

Molecular   diversity and population structure of Chinese green foxtail (Setaria viridis   (L.) Beauv.) revealed by microsatellite analysis

Journal   of Experimental Botany 2013, 64(12): 3645-3655

Guanqing   Jia, Shenkui Shi, Chunfang Wang, Zhenggang Niu, Yang Chai, Hui Zhi and   Xianmin Diao

90

Correlations   and comparisons of quantitative trait loci with family per se and testcross   performance for grain yield and related traits in maize

Theor.   Appl. Genet 2013, 126: 773-789

Peng   Bo, Yongxiang Li, Yang Wang, Cheng Liu, Zhizhai Liu, Yan Zhang, Weiwei Tan,   Di Wang, Yunsu Shi, Baocheng Sun, Yanchun Song, Tianyu Wang, Yu Li.

91

Phenological   responses of maize to changes in environment when grown at different   latitudes in china

Field   Crops Research 2013, 144: 192-199

yuee   liu, shaokun li

92

Estimation   of  Wheat Agronomic Parameters using   New Spectral Indices

Plos   One 2013, 8: e72736

Xiu-liang Jin, Shao-kun Li

93

Spatial   adaptabilities of spring maize to variation of climatic conditions

Crop   Sci. 2013, 53:1-11

Liu   Yuee, Hou  P, Li Shaok

94

Maize   Yield Gains in Northeast China   in the Last Six Decades

JOURNAL   OF INTEGRATIVE AGRICULTURE 2013, 3:630-637

Xing-kui   NIU, Rui-zhi XIE,  Xin LIU, Feng-lu   ZHANG, Shao-kun LI

95

Studies   on the Root Characteristics of Maize Varieties of Different Eras

JOURNAL   OF INTEGRATIVE AGRICULTURE 2013, 12( 3): 101–108

ZHANG   Feng-lu, NIU Xing-kui, ZHANG Yi-ming, XIE Rui-zhi, LIU Xin, LI Shao-kun , GAO   Shi-ju

96

Impacts   of cropping practices on yield-scaled greenhouse gas emissions from rice   fields in China:   A meta-analysis

Agriculture,   Ecosystems and Environment 2013, 164: 220-228

Jinfei   Feng, Changqing Chen, Yi Zhang, Zhenwei Song, Aixing Deng, Chengyan Zheng,   Weijian Zhang

97

Impacts   of planting systems on soil moisture, soil temperature andcorn yield in   rainfed area of Northeast China

European   Journal of Agronomy, 2013, 50: 66-74

Zhenwei   Song, Jinrui Guo, Zhenping Zhang, Taiji Kou, Aixing Deng, Chengyan Zheng, Jun   Ren, Weijian Zhang

98

Rice   breeding in the post-genomics era: from concept to practice

Current   Opinion in Plant Biology 2013, 16: 261-269

Li   Zhikang, Zhang fan

99

BEAK   LIKE SPIKELET1 is required for lateral development of lemma and palea in   rice.

Plant   Molecular Biology Reporter 2013, 31(1): 98-108

Ma   XD, Cheng ZJ, Wu FQ, Jin MN, Zhang LG, Zhou F, Wang JL, Zhou KN, Ma J, Lin   QB, Lei CL, Wan JM

100

Genome-wide   phylogenetic analysis of the stress-activated protein kinase genes in rice   (OsSAPKs) and expression profiling in response to Xanthomonas oryzae pv.   oryzicola infection.

Plant   Molecular Biology Reporter 2013,  31:   377-385

MR   Xu, LY Huang, F Zhang, LH Zhu, YL Zhou, ZK Li

101

Flow   Karyotyping of Wheat Addition Line “T240” with a   Haynaldia villosa 6VS Telosome

Plant   Mol Biol Rep 2013, 312: 289-295

Dong-wei   Guo, Dong-hong   Min, Zhao-shi   Xu, Ming   Chen, Lian-cheng   Li, Muhammad   Ashraf, Abdul   Ghafoor, You-zhi   Ma

102

Overexpression   of TaHSF3 Enhances Tolerance to Extreme Temperatures in Transgenic   Arabidopsis.

Plant   Mol Bio Rep. 2013, 31: 688–697

Shuangxi   Zhang, Zhaoshi Xu, Pansong Li, Le Yang, Yiqin Wei, Ming Chen, Liancheng Li,   Gaisheng Zhang, Youzhi Ma

103

Analyses   of a Glycine max Degradome Library Identify
  microRNA Targets and MicroRNAs that Trigger
  Secondary SiRNA Biogenesis

Journal of Integrative Plant Biology 2013, 55 (2): 160–176

Zheng   Hu, Qiyan Jiang, Zhiyong Ni, Rui Chen, Shuo Xu and Hui Zhang

104

Overexpression   of a novel Cry1Ie gene confers resistance to Cry1Ac-resistant   cotton bollworm in transgenic lines of maize

Plant   Cell Tiss Organ Cult 2013, 115:151-158

Yuwen   Zhang, Yunjun Liu, Yuan Ren, Yan Liu, Gemei Liang, Fuping Song, Shuxiong Bai,   Jianhua Wang, Guoying Wang,

105

Expression   of SbSNAC1, a NAC transcription factor from sorghum, confers drought   tolerance to transgenic Arabidopsis

Plant   Cell Tiss Organ Cult. 2013, 115:443-455

Min   Lu, Deng-Feng Zhang, Yun-Su Shi, Yan-Chun Song, Tian-Yu Wang, Yu Li.

106

A   platform for soybean molecular breeding:the utilization of core collections   for food security

Plant   Molecular Biology 2013, 83:41-50

Li-Juan   Qiu, Li-Li   Xing, Yong   Guo, Jun   Wang, Scott   A.Jackson, Ru-Zhen   Chang

107

A   real-time, non- invasive, micro- optrode technique for detecting seed   viability by using oxygen influx

Scientific   Reports 2013, 3:3507

Xin   X, Wan YL, Wang WJ, Yin GK, McLamore ES, Lu XX

108

Identification   of promoter motifs regulating ZmeIF4E expression level involved in maize   rough dwarf disease resistance in maize (Zea Mays L.)

Mol   Genet Genomics 2013, 288: 89-99

Liyu   Shi, Jianfeng Weng, Changlin Liu,    Xinyuan Song, Hongqin Miao, Zhuanfang Hao, Chuanxiao Xie, Mingshun Li,   Degui Zhang, Li Bai, Guangtang Pan, Xinhai Li, Shihuang Zhang

109

 The phytochrome gene family in soybean and a   dominant negative effect of a soybean PHYA transgene on endogenous   Arabidopsis PHYA

Plant   Cell Rep 2013, 32: 1879-1890

 Fa-Qiang Wu, Cheng-Ming Fan, Xiao-Mei Zhang,  
  Yong-Fu Fu

110

 Cloning and functional analysis of the   flowering gene GmSOC1-like, a putative SUPPERSSOR OF OVEREXPRESSION   CO1/AGAMOUS-LIKE 20 (SOC1/AGL20) ortholog in soybean

Plant   Cell Reports 2013, 32(8): 1219-1229

Na   Xiaofan, Bo Jian, Weiwei Yao, Cunxiang Wu, Wensheng Hou, Bingjun Jiang,   Yurong Bi, Tianfu Han*

111

The   Voltage-Dependent Anion Channel 1 (AtVDAC1) Negatively Regulates Plant Cold   Responses during Germination and Seedling Development in Arabidopsis and   Interacts with Calcium Sensor CBL1

Int.   J. Mol. Sci. 2013, 14(1): 701-713

Zhi-Yong   Li, Zhao-Shi Xu, Guang-Yuan He, Guang-Xiao Yang, Ming Chen, Lian-Cheng Li,   You-Zhi Ma

112

Detection   of quantitative trait loci (QTLs) for resistances to small brown planthopper   and rice stripe virus in rice using recombinant inbred lines

International   Journal of Molecular Sciences 2013, 14(4): 8406-8421

Wang   Q, Liu Y, Hu J, Zhang Y, Xie K, Wang B, Tuyen LQ, Song Z, Wu H, Liu Y, Jiang   L, Liu S, Cheng X, Wang C, Zhai H, Wan J

113

Characterization   of a Maize Wip1 Promoter in
  Transgenic Plants

International   Journal of Molecular Sciences 2013, 14: 23872-23892

Shengxue   Zhang, Yun Lian, Yan Liu, Xiaoqing Wang, Yunjun Liu, Guoying Wang

114

Glyphosate   effects on the gene expession of the apical bud in soybean (Glycine max)

Biochem   Biophys Res Commun 2013, 437: 544-549

Ling-Xue   Jiang, Long-Guo   Jin, Yong   Guo, Bo   Tao, Li-Juan   Qiu

Print』『Close