Location: HOME» 删除栏目» Scientific Papers

Papers Published in 2012

Date:2014-08-02Author:AdminSource:ICS

 

Scientific Papers in 2012

NO.

Title

Journals

Authors

1.            

Identification and   Characterization of an Epi-Allele of FIE1 Reveals a Regulatory Linkage   between Two Epigenetic Marks in Rice.

Plant Cell

2012,2411

4407-4021

Zhang L,   Cheng Z, Qin R, Qiu Y, Wang JL, Cui X, Gu L, Zhang X, Guo X, Wang D, Jiang L,   Wu CY, Wang H, Cao X,   Wan J.

2.            

Grass   microrna gene paleohistory unveils new insights into gene dosage balance in   subgenome partitioning after whole-genome duplication

Plant Cell

2012,245

1776-1792.

Abrouk, M.,   Zhang, R., Murat, F., Li, A., Pont, C., Mao, L., and Salse, J.

3.            

Maize   HapMap2 identifies extant variation from a genome in flux

Nature   Genetics

2012, 44

803-809

 Jer-Ming Chia, Chi Song, Peter J Bradbury,   ……, Yunbi Xu & Doreen Ware

4.            

A PP6-type   phosphatase holoenzyme directly regulates PIN phosphorylation and auxin   efflux in Arabidopsis

Plant Cell

2012, 6

2497-514

Dai M,   Zhang C, Kania U, Chen F, Xue Q, McCray T, Li G, Qin G, Wakeley M, Terzaghi   W, Wan J, Zhao Y, Xu J, Friml J, Deng XW, Wang H

5.            

Roles of   DICER-LIKE and ARGONAUTE Proteins in TAS-Derived Small Interfering   RNA-Triggered DNA Methylation.

Plant   Physiology

2012,162

990-999

Wu L., Mao L., and Qi Y. ( Corresponding author)

6.            

Rice   APC/CTE controls tillering by mediating the degradation of MONOCULM1

Nature   Communications

2012,3

375,Dol:10.1038/ncomms1716

QiBing   Lin,Dan Wang,Hui Dong,Suhai Gu,ZhiJun Cheng,Jie Gong,RuiZhen Qin,Ling   Jiang,Gang Li,JiuLin Wang,FuQIng Wu, XiuPing Guo,Xin Zhang,Cai Lin Lei,   JianMin Wan

7.            

OsARG   encodes an arginase that plays critical roles in panicle development and   grain production in rice.

Plant J.

2012 Aug 9.

doi:   10.1111/j.1365-313X.2012.05122.x

Ma X, Cheng   Z, Qin R, Qiu Y, Heng Y, Yang H, Ren Y, Wang X, Bi J, Ma X, Zhang X, Wang J,   Lei C, Guo X, Wang J, Wu F, Jiang L, Wang H, Wan J.

8.            

Disruption   of a rice PPR protein causes a seedling-specific albino phenotype and its   utilization to enhance seed purity in hybrid rice production

Plant   Physiology

2012,159(1)

227–238

Ning Su,   Mao-Long Hu, Dian-Xing Wu, Fu-Qing Wu, Gui-Lin Fei, Ying Lan, Xiu-Ling Chen,   Xiao-Li Shu, Xin Zhang, Xiu-Ping Guo, Zhi-Jun Cheng, Cai-Lin Lei,Cun-Kou Qi,   Ling Jiang, Haiyang Wang, Jian-Min Wan

9.            

Wax   crystal-sparse leaf2, a rice homologue of WAX2/GL1, is involved in synthesis   of leaf cuticular wax.

Planta

2012, 235

39-52

Mao B,   Cheng Z, Lei C, Xu F, Gao S, Ren Y, Wang J, Zhang X, Wang J, Wu F, Guo X, Liu   X, Wu C, Wang H, Wan J

10.      

The failure   to express a protein disulphide isomerase like protein results in a floury   endosperm and an endoplasmic reticulum stress response in rice.

J Exp Bot

2012, 63(1)

121-130

Han   Xiaohua, Wang Yihua, Liu Xi, Jiang Ling, Ren Yulong, Liu Feng, Peng Cheng, Li   Jingjing, Jin Ximing, Wu Fuqing, Wang Jiulin, Guo Xiuping, Zhang Xin, Cheng   Zhijun, Wan Jianmin.

11.      

Mutation of   OsALDH7 causes a yellow-colored endosperm associated with accumulation   of oryzamutaic acid A in rice.

Planta

2012, 235

433-441

Y. Shen, Y.   Zhang, C. Yang, Y. Lan, L.L. Liu, S.J. Liu, Z.J. Chen, G.X. Ren, J.M. Wan.

12.      

Identification   of Indica rice chromosome segments for the improvement of Japonica inbreds   and hybrids.

Theor Appl   Genet

2012, 124

1351–1364

Zhiquan   Wang, Chuanyuan Yu, Xi Liu, Shijia Liu, Changbin Yin, Linglong Liu, Jianguo   Lei, Ling Jiang, Chao Yang, Liangming Chen, Huqu Zhai, Jianmin Wan.

13.      

Detection   and fine mapping of two quantitative trait loci for partial resistant to   stripe virus in rice (Oryza sativa L.).

Molecular   Breeding

2012, 30

1379-1391

Ying-Xin   Zhang, Qi Wang, Ling Jiang, Bao-Xiang Wang, Ling-Long Liu, Ying-Yue Shen,   Xia-Nian Cheng, Jian-min Wan*.

14.      

Identification   of quantitative trait loci associated with small brown planthopper (Laodelphax   striatellus Fallén) resistance in rice (Oryza sativa L.).

Hereditas

2012, 149

16–23

Le Quang   Tuyen, Yuqiang Liu, Ling Jiang, Baoxiang Wang, Qi Wang, Than Thi Thu Hanh,   Jianmin Wan.

15.      

Genetic   relationship between grain chalkiness, protein content, and paste viscosity   properties in a backcross inbred population of rice.

Journal of   Cereal Science

2012 (56)

153-160

Leina   Zheng, Wenwei Zhang, Shijia Liu, Liangming Chen, Xi Liu, Xingang Chen, Jing   Ma, Weiwei Chen, Zhigang Zhao, Ling Jiang, Jianmin Wan.

16.      

A missense   mutation in the transmembrane domain of CESA9 affects cell wall biosynthesis   and plant growth in rice

Plant   Science

2012(916)

117–124

Daofeng   Wang, Shoujiang Yuan, Liang Yin, Jinfeng Zhao, Baotai Guo, Jinhao Lan,   Xueyong Li

17.      

GM wheat   development in China:5 current status and challenges to commercialization

Journal of   Experimental Botany

2012,635

1785-1790

Lanqin XiaYouzhi MaYi Heand Huw D.   Jones,

18.      

Isolation   and Functional Analysis of the bZIP Transcription Factor Gene TaABP1 from a   Chinese Wheat Landrace

Journal of   Integrative Agriculture

2012,   11(10)

1580-1591

CAO Xin-you, CHEN   Ming, XU Zhao-shi, CHEN Yao-feng, LI Lian-cheng, YU Yue-hua, LIU Yangna and   MA You-zhi

19.      

Molecular   characterization of LMW-GS genes in Brachypodium distachyon L. reveals highly   conserved Glu-3 loci in Triticum and related species

BMC Plant   Biology

2012,12(1)

221

Shunli Wang Ke WangGuanxing ChenXingguo Ye,   Yunming Yan

20.      

An R2R3 MYB   transcription factor in wheat, TaPIMP1, mediates host-resistance to Bipolaris   sorokiniana and drought stresses through regulation of defense- and   stress-related genes

New   Phytologist

2012,1964

1155-1170

Zhang Zengyan, Liu Xin, WangXindong, Ye Xingguo, Wei Xuening

21.      

Genetic   analysis of cold tolerance at seedling stage and heat tolerance at anthesis   in rice (Oryza sativa L.)

Agricultural   Science inChina

2012 ,11(3)

359–367

Cheng   Li-rui, Wang Jun-min, Veronica Uzokwe, Meng Li-jun, Wang Yun, Sun Yong, Zhu   Ling-hua, Xu Jian-long*, Li Zhi-kang

22.      

Identification   of genetic overlaps for salt and drought tolerance using simple sequence   repeats (SSR) markers on an advanced backcross population in rice

Crop   Science

2012, 52

1583–1592

Yun Wang,   Jinping Zang, Yong Sun, Jauhar Ali, Jianlong Xu*, Zhikang Li

23.      

Characterization   and Molecular Mapping of a Stripe Rust Resistance Gene in Synthetic Wheat

Journal of   Integrative Agriculture

2012,11

521-527

Zhang Zengyan

24.      

Population   structure of the wild soybean (Glycine soja) inChina:   implications from microsatellite analyses

Ann Bot

2012,110(4)

777-785

Juan Guo1,   Yifei Liu, Yunsheng ang, Jianjun Chen1, Yinghui Li1, Hongwen Huang, Lijuan   Qiu,* and Ying ang1*

25.      

DNA sequence   polymorphism of the Rhg4 candidate gene conferring resistance to soybean cyst   nematode in Chinese domesticated and wild soybeans

Mol   Breeding

2012,30

1155–1162

Cui-Ping   Yuan, Ying-Hui Li,Zhang-Xiong Liu , Rong-Xia Guan,Ru-Zhen Chang, Li-Juan Qiu*

26.      

Novel loci   responsible for field resistances to the black-streaked dwarf virus and   stripe virus identified in a set of reciprocal introgression lines of rice (Oryza   sativa L.)

Molecular   Breeding

2012,29

925–938

Tianqing   Zheng, Jie Yang, Weigong Zhong, Linghua Zhu, Fangjun Fan, Jinhuan Yang, Jun   Wang, Yanjin Zhu , Huqu Zhai, Jianlong Xu*, Zhikang Li*

27.      

Comparative   Transcriptome Profiling of Chilling Stress Responsiveness in Two Contrasting   Rice Genotypes.

PLoS ONE

2012, 7(8)

e43274.

Zhang T, Zhao XQ, Wang WS, Zhu LH, Fu BY

28.        

Genome-wide   gene expression profiling of introgressed indica rice alleles associated with   seedling cold tolerance improvement in a japonica rice background.

BMC   Genomics

2012, 13

461

Zhang F,   Huang LY, Wang WS, Zhao XQ, Zhu LH, Fu BY, Li ZK

29.      

Identification   of a new resistance gene Pi-Da(t) from Dacca6 against rice blast fungus   (Magnaporthe oryzae) in Jin23B background

Molecular   Breeding

2012, 30(2)

1089-1096

Zheng Tianqing

30.      

Simultaneous   improvement and genetic dissection of grain yield and its related traits in a   backbone parent of hybrid rice (Oryza sativa L.) using selective   introgression

Molecular   Breeding

2012

online

Zhang Hongjun, Gao Yongming,Li Zhikang

31.      

A Study of   the Blue-Light-Dependent Phosphorylation, Degradation, and Photobody   Formation of Arabidopsis CRY2.

Mol Plant

2012,5

200-207

Zecheng   Zuo, Yingying Meng, Xuhong Yu, Zenglin Zhang, Bin Liu, Chentao Lin

32.      

Performance   prediction of F1 hybrids between recombination inbred lines derived from two   elite maize inbred lines.

Theor.   Appl. Genet

2012

online

Guo, T., H. Li, J. Tan, J. Yan, J. Li, J. Wang*

33.        

Probability   of success of breeding strategies for improving pro-vitamin A content in   maize.

Theor.   Appl. Genet.

2012, 125

235-246

Zhang, X.,·W. H. Pfeiffer,·N. Palacios-Rojas,·R. Babu,·H. Bouis,·J Wang*

34.        

On the use   of mathematically-derived traits in QTL mapping.

Mol. Breed

2012,29

661-673

Wang, Y., H. Li, L. Zhang, W. Lu, J. Wang*

35.        

Warming   impacts on winter wheat phenophase and grain yield under field conditions in Yangtze Delta Plain,China

Field Crops   Research

2012, 134

193–199

Zhang Weijing etc.

36.      

Effects of   long-term cropping regimes on soil carbon sequestration and aggregate   composition in rainfed farmland of Northeast China

Soil &   Tillage Research

2012, 118

132–138

Zhang Weijing etc.

37.      

Changes in   soil organic carbon stocks as affected by cropping systems and cropping   duration inChina’s   paddy fields: a meta-analysis

Climatic   Change

2012, 112

847–858

Zhang Weijing etc.

38.      

Progressive   and active adaptations of cropping system to climate change in Northeast China

European   Journal of Agronomy

2012, 38

94–103

Zhang Weijing etc.

39.      

Comparison   of two methods for estimation of leaf total chlorophyll contents using remote   sensing in wheat

Field crops   research

2012, 135

24–29

Wang Keru, Li Shaokun

40.      

Kernel   lysine content does not increase in some maize opaque2 mutants

Planta

2012, 235

205-215

Zhao Gang,   Li Mingshun, Zhang Degui, Li Xinhai, Wu Zikai, Ci Xiaoke, Xie Chuanxiao, Bai   Li, Lu Zhenyu, Chen Liang, Hao Zhuanfang, Zhang Shihuang*

41.      

Molecular   mapping of the major resistance quantitative trait locus qHS2.09 with   simple sequence reeat and single nucleotide polymorphism markers in maize.

Phytopathology

2012, 102

692-699

Weng   Jianfeng, Liu Xianjun, Wang Zhenhua, Wang Jianjun, Zhang Ling, Hao Zhuangang,   Xie Chuanxiao, Li Mingshun, Zhang Degui, Bai Li, Liu Changling, Zhang   Shihuang*, Li Xinhai*

42.      

Identification   of a major QTL for resistance to maize rough dwarf virus in a Chinese maize   inbred line X178 using a linkage map based on 514 gene-derived SNPs

Mol   Breeding

2012, 30

615-625

Shi Liyu,   Hao Zhuanfang, Weng Jianfeng, Xie Chuanxiao, Liu Changling, Zhang Degui, Li   Mingshun, Bai Li, Li Xinhai*, Zhang Shihuang*

43.      

Cloning and   characterization of maize miRNAs involved in responses to nitrogen deficiency

PLoS ONE

2012, 7(1)

e29669

Meng Zhao,   Huanhuan Tai, Suzhen Sun, Fusuo Zhang, Yunbi Xu, Wen-Xue Li*

44.      

Molecular   breeding in plants: moving into the mainstream

Molecular   Breeding

2012, 29

831–832

Yunbi Xu ?   Zhi-Kang Li ? Michael J. Thomson

45.      

Whole-genome   strategies for marker-assisted plant breeding

Molecular   Breeding

2012, 29

833–854

Yunbi Xu,   Yanli Lu, Chuanxiao Xie, Shibin Gao, Jianmin Wan, Boddupalli

46.      

Comparative   LD mapping using single SNPs and haplotypes identifies QTL for plant height   and biomass as secondary traits of drought tolerance in maize

Molecular   Breeding

2012, 30

407-418

Lu, Yanli,   Jie Xu, Zhimin Yuan, Zhuanfang Hao, Chuanxiao Xie, Xinhai Li, Trushar Shah,   Hai Lan, Shihuang Zhang, Tingzhao Rong, Yunbi Xu

47.      

Phenolic   acid profiles of Chinese wheat cultivars

Journal of   Cereal Sciences

2012, 56

629-635

Yong Zhang,   Lan Wang, Yang Yao,   Jun Yan, Zhonghu He

48.      

QTL mapping   for adult-plant resistance to stripe rust in a common wheat RIL population   derived from Chuanmai 32/Chuanyu 12

Journal of   Integrative Agriculture

2012,   11(11)

1715-1782

Wu Ling,   Xia Xianchun, Zheng Youliang, Zhang Zhengyu, Zhu Huazhong, Liu Yongjian, Yang   Ennian, Li Shizhao, and He Zhonghu

49.      

Physical   mapping of puroindoline b-2 genes in wheat using Chinese Spring chromosome   group 7 deletion lines

Crop   Science.

2012

2674-2678

Hongwei   Geng; Brian S Beecher; Zhonghu He; Craig F Morris

50.      

QTL mapping   of adult-plant resistance to stripe rust in a population derived from common   wheat cultivars Naxos and Shanghai   3/Catbird

TAG

2012, 125

1211-1221

Yan Ren,   Zhonghu He, Jia Li, Morten Lillemo, Ling Wu, Bin Bai, Qiongxian Lu, Huazhong   Zhu, Gang Zhou, Jiuyuan Du, Qinglin Lu, Xianchun Xia

51.      

QTL mapping   of adult-plant resistances to stripe rust and leaf rust in Chinese wheat   cultivar Bainong 64

TAG

2012125

1253-1262

Yan Ren,   Zaifeng Li, Zhonghu He, Ling Wu, Bin Bai, Caixia Lan, Cuifen Wang, Gang Zhou,   Huazhong Zhu, Xianchun Xia

52.      

Functional   markers in wheat: current status and future prospects

TAG.

2012, 125

1-10

Liu Yanan,   He Zhonghu, Appels Rudi, Xia Xianchun

53.      

Mapping of   quantitative trait loci for adult plant resistance to stripe rust in German   wheat cultivar Ibis

Journal of   Integrative Agriculture

2012, 11(4)

528-536

Baibin, Ren   Yan, Xia Xianchun, Du Jiuyuan, Zhou Gang, Wu Ling, Zhu Huazhong

54.      

QTL mapping   of adult-plant resistance to stripe rust in Chinese wheat cultivar Chuanyu 16

Journal of   Agricultural Science

2012, 4(3)

57-70

Ling Wu,   Youliang Zheng, Xianchun Xia, Yunliang Peng, Huazhong Zhu, Yongjian Liu, Yu   Wu, Shizhao Li, and Zhonghu He

55.      

Allelic   variation at the TaZds-A1 locus on wheat chromosome 2A and development of a functional marker in common   wheat

Agricultural   Science inChina

2012, 11(7)

1067-1074

Dong   Chang-hai, Ma Zhi-ying, Xia Xian-chun, Zhang Li-ping, and He Zhong hu

56.      

prevalence   of Puroindoline D1 and Puroindoline b-2 variants in U.S. Pacific Northwest   wheat breeding germplasm pools, and their association with kernel texture

TAG

2012, 124

1259-1269

Hongwei   Geng, Brian S. Beecher, Zhonghu He, Alecia M. Kiszonas, and Craig F. Morris

57.      

Development   of functional markers for  TaLox-B1 on   chromosome 4BS  in common wheat

Crop   Science

2012, 52

568-576

Hongwei   Geng, Zhonghu He, Liping Zhang, Yanying Qu, Xianchun Xia

58.      

Genetic   Gains in Grain Yield and Physiological Traits of Winter Wheat in Shandong Province,China, from 1969 to 2006

Crop   Science

2012, 52

44-56

Xiao Y.G.,   Wu K., Liu J.J., Xia X.X., W.Q. Ji, and Zhonghu He

59.      

Zhang   Xiaofei, Jin Hui, Zhang Yan, Liu Dongcheng, Li Genying, Xia Xianchun, He   Zhonghu, Zhang Aimin,

BMC Plant   Biology

2012, 12

243

Composition   and functional analysis of low-molecular-weight glutenin alleles with Aroona   near-isogenic lines of bread wheat

60.      

Characterization   of a cell wall invertase gene TaCwi-A1 on common wheat chromosome 2A and development of functional   markers

Molecular   Breeding

2012, 29

43-52

Ma Dongyun,   Jun Yan, Zhonghu He, Ling Wu, Xianchun Xia

61.      

A single   nucleotide polymorphism at the Vrn-D1 promoter region in common wheat   is associated with vernalization response

Theor Appl   Genet

2012, 125

16971704

Zhang Jing, Wang Yuanyuan, WuSuowei, Yang Jianping, Liu Hongwei, Zhou   Yang

62.      

Characterization   of a Novel Chlorophyll-Deficient Mutant Mt6172 in Wheat

Journal of   Integrative Agriculture

201211

888-897

Guo huijun,   Zhao Hongbing, Zhao Linshu, Gu Jiayu, Zhao Shirong, Li Junhui, Liu Qingchang,   Liu Luxiang

63.      

Construction   of two suppression subtractive hybridization libraries and identification of   salt-induced genes in soybean.

Journal of   Integrative Agriculture

2012, 11(7)

1075-1085

Li L, Wang   WQ, Wu CX, Han TF, Hou WS

64.      

Nucleotide   Diversity in Waxy Gene and Validationof Single Nucleotide Polymorphism   in Relation to Amylose Content in Chinese Microcore Rice Germplasm

Crop Sci

2012, 52

1689–1697

Yang Qingwen etc.

65.      

Domestication   and geographic origin of Oryza sativa inChina: insights from multilocus   analysis of nucleotide variation of O. sativa and O. rufipogon

Molecular   Ecology

2012, 21

5073-5087

Yang Qingwen etc.

66.      

Origin of   Oryza sativa inChinainferred by nucleotide polymorphisms of organelle DNA

Plos One

2012, 7

e49546

Yang Qingwen etc.

67.      

Intergenomic   Rearrangements after Polyploidization of Kengyilia thoroldiana (Poaceae:   Triticeae) Affected by Environmental Factors

PLoS One

2012, 7(2)

doi:10.1371/journal.pone.0031033.t001

Qiuxia   Wang, Huitao Liu, Ainong Gao*, Xinming Yang1, Weihua Liu, Xiuquan Li, Lihui   Li1*

68.      

Inheritance   and Availability of High Grain Number Per Spike in Two Wheat  Germplasm Lines

Journal of   Integrative Agriculture

2012, 11(9)

1409-1416

CHEN Dan,   ZHANG Jin-peng, WANG Jian-sheng2, YANG Xin-ming1, LIU Wei-hua1, GAO   Ai-nong1,Xiu-quan1 and LI Li-hui1

69.      

Cloning and   characterization of a maize bZIP transcription factor, ZmbZIP72, confers   drought and salt tolerance in transgenic Arabidopsis

Planta

2012, 235

253-266

Sheng Ying   ? Deng-Feng Zhang ? Hui-Yong Li ?Ying-Hui Liu ? Yun-Su Shi ? Yan-Chun Song   ?Tian-Yu Wang ? Yu Li

70.      

Characterization   and expression analysis of six MADS-box genes in maize (Zea mays L.).

Journal of   Plant Physiology

2012, 169

797–806

Zhongbao   Zhanga,b, Huiyong Li, Dengfeng Zhanga, Yinghui Liua,, Jing Fua, Yunsu Shia,   Yanchun Songa,Tianyu Wanga, Yu Li

71.      

Assessment   of Genetic Relationship of Foxtail Millet with Its Wild Ancestor and Close   Relatives by ISSR Markers,

Journal of   Integrative Agriculture

2012, 11(4)

556-566

Li Wei, Zhi   Hui1, Wang Yongfang, Li Haiquan and Diao Xianmin,

72.      

Sensitivity   to gibberellin of dwarf foxtail millet (Setaria italica L.) varieties

Crop   Science

2012, 52

1068-1075

Jiyue Qian,   Guanqing Jia, Hui Zhi, Wei Li, Yongfang Wang, Haiquan Li, Zhonglin Shang,   Andrew N. Doust, Xianmin Diao

73.      

Genetic   diversity and relationship of global faba bean (Vicia faba L.)   germplasm revealed by ISSR markers

Theor Appl   Genet

2012, 124

789–797

Hai-fei   Wang, Xu-xiao Zong, Jian-ping Guan, Tao Yang, Xue-lian Sun, Yu Ma, Robert   Redden

74.      

High-throughput   novel microsatellite marker of faba bean via next generation sequencing

BMC   Genomics

2012, 13

602

Tao Yang,   Shi-ying Bao, Rebecca Ford, Teng-jiao Jia, Jian-ping Guan, Yu-hua He,   Xue-lian Sun, Jun-ye Jiang, Jun-jie Hao, Xiao-yan Zhang, Xu-xiao Zong

75.      

Recombinant   microsatellite amplification: a rapid method for developing simple sequence   repeat markers

Molecular   Breeding

2012, 29

53–59

Wu Bin, Lu Ping, Zhang Zongwen

76.      

Antidepressant   Effects of Ginsenosides from Panax notoginseng

Journal of   Integrative Agriculture

2012, 13(3)

483-488

Yao Yang,   Sang We, Yang Xiu-shi, Zhai Mei-jing, Wang Li-li, Qin Pei-you, Wu Li, Zhou   Xian-rong, Wang Li-jun, Li Jin-yan, Zhu Zhi-hua, Ren Gui-xing*

77.      

Effective   resources of wheat and wheat- Thinopyrum derivatives for resistance to   Heterodera filipjevi inChina

Crop   Science

2012, 52(3)

1209-1217

Hongjie Li,   Lei Cui, Honglian Li, Xiaoming Wang, T.D. Murray, R.L. Conner, Lijian Wang,   Xiu Gao, Yu Sun, Shancheng Sun, and Wenhua Tang

78.      

Molecular   detection of a gene effective against powdery mildew in wheat cultivar   Liangxing 66

Molecular   Breeding

2012,   31(1): 30(4)

1737-1745

Jiang   Huang, Zihui Zhao, Fengjing Song, Xiaoming Wang, Hongxing Xu Diaoguo An,   Hongjie Li

79.      

De novo sequencing   and analysis of root transcriptome using 454 pyrosequencing to discover   putative genes associated with drought tolerance in Ammopiptanthus   mongolicus.

BMC   Genomics

2012, 13

266

Yijun Zhou,   Fei Gao, Ran Liu, Jinchao Feng, Hongjie Li

80.      

Isolation   and Characterization of Maize PMP3 Genes Involved in Salt Stress   Tolerance

PLoS ONE

20127

e31101

Jing Fu,   Deng-Feng Zhang, Ying-Hui Liu, Sheng Ying, Yun-Su Shi, Yan-Chun Song, Yu Li,   Tian-Yu Wang

81.      

TaCKX6-D1,   the ortholog of rice OsCKX2, is associated with grain weight in hexaploid   wheat.

New Phytol

2012,   195(3)

574-584

Zhang L,   Zhao YL, Gao LF, Zhao GY, Zhou RH, Zhang BS, Jia JZ*.

82.      

Novel and   favorable QTL allele clusters for end-use quality revealed by introgression   lines derived from synthetic wheat

Molecular   Breeding

2012,29

627-643

Li YL, Zhou   RH, Wang J, Liao X, Branlard G, Jia J*

83.      

Genome   selection sweep and association analysis shed light on future breeding by   design in wheat

Crop   Science

2012, 52

1218-1228

Ge HM, You   GX, Wang LF, Hao ChY, Dong YCh, Li ZhSh, Zhang XY *

84.      

Association   Mapping and Haplotype Analysis of a 3.1-MbGenomic Region Involved in Fusarium   Head Blight Resistance on Wheat Chromosome 3BS

PLoS ONE

2012, 7(10)

e46444

Hao ChY,   Wang YQ, Hou J, Feuillet Catherine, Balfourier Francois, Zhang XY *

85.      

Identifying   loci influencing 1,000-kernel weight in wheat by microsatellite screening for   evidence of selection during breeding

PLoS ONE

2012, 7

e29432

Wang LF, Ge   HM, Hao ChY, Dong YCh, Zhang XY *

86.      

Identifying   loci influencing grain number by microsatellitescreening in bread wheat (Triticumaestivum   L.).

Planta

2012, 236

1507-1517

Zhang DL,   Hao ChY, LF Wang, Zhang XY*

87.      

TaNAC2, a   NAC-type wheat transcription factor conferring enhanced multiple abiotic   stress tolerances in Arabidopsis

J. Exp.   Bot.

2012, 63

2933–2946

Mao XG, Zhang   HY, Qian XY, Li Ang, Zhao GY, Jing RL*

88.      

Genetic   insight into yield-associated traits of wheat grown in multiple rain-fed   environments

PLoS ONE.

2012, 7(2)

e31249

Wu XSh,   Chang XP, Jing RL *

89.      

Cloning and   haplotype analysis of TaSTE, which is associated with plant height in bread   wheat (Triticum aestivum L.)

Mol   Breeding

2012

DOI   10.1007/s11032-012-9767-y

Zhang WP,   Zhang L, Qiao LY, Wu J, Zhao GY,  Jing   RL *, Lv WY, Jia JZ

90.      

A tandem   segmental duplication (TSD) in green revolution gene Rht-D1b region underlies   plant height variation

New   Phytologist

2012, 196

282–291

Li YY, Xiao   JH, Wu JJ, Duan JL, Liu Y, Ye XG, Zhang X, Guo XP, Gu YQ, Zhang  LCh, Jia JZ and Kong XY *

91.      

Molecular   characterization of 60 isolated wheat MYB genes and analysis of their expression   during abiotic stress

Journal of   Experimental Botany

2012, 63

203–214

Zhang LCh,   Zhao GY, Jia JZ, Liu X and Kong XY *

92.      

A wheat   R2R3-MYB gene, TaMYB30-B, improves drought stress tolerance in   transgenic Arabidopsis

Journal of   Experimental Botany

2012, 63

5873–5885

Zhang LCh,   Zhao GY, Xia Ch, Jia JZ, Liu X and Kong XY *

93.      

Optimizing   de novo common wheat transcriptome assembly using short-read RNA-Seq data

BMC   Genomics

2012, 13

392

Duan JL,   Xia Ch, Zhao GY, Jia JZ and Kong XY *

94.      

The F-box   protein CPR1/CPR30 negatively regulates R protein SNC1 accumulation.

The Plant   Journal

2012,69

411-420

Mingyue   Gou, Zhenying Shi, Ying Zhu, Zhilong Bao, Guoying Wang and Jian Hua

95.      

Gene   families of maize glutathione-ascorbate redox cycle respond differently to   abiotic stresses.

Journal of   Plant Physiology

2012, 169

183-192

Yun-Jun   Liu, Yuan Yuan, Yan-Yan Liu, Yan Liu, Jun-Jie Fu, Jun Zheng, Guo-Ying Wang,

96.      

Mapping QTL   controlling maize deep-seeding tolerance-related traits and confirmation of a   major QTL for mesocotyl length.

Theor Appl   Genet

2012, 124

223-232

Hongwei   Zhang, Pan Ma, Zhengnan Zhao, Guangwu Zhao, Baohua Tian,  Jianhua Wang, Guoying Wang

97.      

A novel   5-enolpyruvylshikimate- 3-phosphate synthase shows high glyphosate tolerance   in Escherichia coli and tobacco plants.

Plos One

2012, 7(6)

e38718.   doi:10.1371/journal.pone.0038718

Gaoyi Cao,   Yunjun Liu, Shengxue Zhang, Xuewen Yang, Rongrong Chen, Yuwen Zhang, Wei Lu,   Yan Liu, Jianhua Wang, Min Lin, Guoying Wang,

98.      

Quantitative   trait loci mapping of dark-induced senescence in winter wheat (Triticum   aestivum). J. Integr

Plant Biol.

2012, 541

33–44

Hongwei Li,   Fanyun Lin, Gui Wang, Ruilian Jing, Qi Zheng, Bin Li, Zhensheng Li.

99.      

Mutation of   OsALDH7 causes a yellow-colored endosperm associated with accumulation of   oryzamutaic acid A in rice

PLANTA

2012, 2352

433-441

Shen Yi,   Zhang Yan, Yang Chao, Lan Ying, Liu Linglong, Liu Shijia, Chen Zhijun, Ren   Guixing, Wan Jianmin

100.   

Cynarin-Rich   Sunflower (Helianthus annuus) Sprouts Possess Both Antiglycative and   Antioxidant Activities

JOURNAL OF   AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY

2012, 6012

3260-3265

Sun Zheng,   Chen Jingnan, Ma Jinyu, Jiang Yue, Wang Mingfu, Ren Guixing, Chen Feng.

101.   

Phenolic   acid profiles of Chinese wheat cultivars

JOURNAL OF   CEREAL SCIENCE

2012, 563

629-635

Zhang Yong,   Wang Lan, Yao   Yang, Yan Jun, He Zhonghu.

102.   

Day B   (2012) Alternative Splicing of a Multi-Drug Transporter from   Pseudoperonospora cubensis Generates an RXLR Effector Protein That Elicits a   Rapid Cell Death

PLoS One

2012, 74

e34701

Savory EA,   Zou C, Adhikari BN, Hamilton JP, Buell CR, Shiu SH

103.   

Identification   of novel MiRNAs and MiRNA expression profiling during grain development in   indica rice

BMC   Genetics

2012, 13

264-288

Lan Y, Su   N, Shen Y, Zhang RZ, Wu FQ, Cheng ZJ, Wang JL, Zhang X, Guo XP, Lei CL, Wang   J, Jiang L, Mao L, Wan JM.

104.   

Identification   of two stably expressed QTLs for fat content in rice (Oryza sativa).

Genome

2012, 55

585–590

Shen YY,   Zhang WW, Liu X, Chen LM, Liu SJ, Zheng LN, Li JJ, Chen YL, Wu T, Yu Y, Zhong   ZZ, Jiang L, Wan JM.

105.   

A new gene   controlling hybrid sterility in rice (Oryza sativa L.).

Euphytica

2012, 184

15-22

Mingjiang   Chen, Zhigang Zhao, Ling Jiang, Jianmin Wan*.

106.   

Validation   of reference genes for real-time quantitative PCR normalization in soybean   developmental and germinating seeds

Plant Cell   Rep

2012, 31

1789–1798

Qing Li, Cheng-Ming Fan, Xiao-Mei Zhang, Yong-Fu Fu

107.     

(E)-β-Farnesene   synthase genes affect aphid (Myzus persicae) infestation in tobacco   (Nicotiana tabacum)

Funct Integr Genomics

201212 (1)

207-213

Xiudao Yu & Huw D. Jones & Youzhi Ma

108.   

Flow   Karyotyping of Wheat Addition Line “T240”   with a Haynaldia villosa 6VS Telosome

Plant Mol   Biol Rep

2012

DOI   10.1007/s11105-012-0492-9

Dong-wei   GuoDong-hong MinZhao-shi XuMing Chen Lian-cheng   Li

109.   

Induction   Kinetics of a Novel Stress-related LEA Gene in Wheat

Plant Mol   Biol Rep

2012, 30

1313–1321

Dong-Hong   Min & Xiao-Hong Zhang & Zhao-Shi Xu & Yue Zhao & Yang Chen   & Lian-Cheng Li & Ming Chen & You-Zhi M a

110.   

A mutation   in Arabidopsis BSK5 encoding a brassinosteroid-signalling kinaseprotein   affects responses to salinity and abscisic acidBiochemical and Biophysical Research Communications

Biochemical   and Biophysical Research Communications

2012, 426

522–527

Zhi-Yong   Li, Zhao-Shi Xu, Guang-Yuan He, Guang-Xiao Yang, Ming Chen, Lian-Cheng Li,   You-Zhi Ma

111.   

Overexpression   of soybean GmCBL1 enhances abiotic stress tolerance and promotes hypocotyl   elongation in Arabidopsis

Biochemical and   Biophysical Research Communications

2012, 427

731–736

Zhi-Yong   Li,Zhao-Shi Xu , Guang-Yuan He , Guang-Xiao Yang, Ming Chen, Lian-Cheng Li,   You-Zhi Ma

112.   

Heat Shock   Protein 90 in Plants:   Molecular Mechanisms and Roles in Stress Response

Int. J.   Mol. Sci.

2012, 13,

 1-x manuscripts; doi:10.3390/ijms130x000x

Zhao-Shi   Xu, Zhi-Yong Li, Yang Chen, Ming Chen, Lian-Cheng Li and You-Zhi Ma

113.   

Genetic   transformation of wheat: current status and future prospects

Plant   Biotechnology Reports

2012, 6

183-193

Li J R, Ye   X G, An B Y, Du L P, Xu H J

114.   

Combinational   transformation of three wheat genes encoding fructan biosynthesis enzymes   confers increased fructan content and tolerance to abiotic stresses in   tobacco.

Plant Cell   Rep

2012, 31

2229–2238

Bie X M,   Wang K, She M Y, Du L P, Zhang S X, Li J R, Gao X, Lin Z S, Ye X G(通讯作者)

115.   

Efficient   Regeneration potential is closely related to auxin exposure time and catalase   metabolism during the somatic embryogenesis of immature embryos in Triticum   aestivum L.

Mol   Biotechnol

2012

DOI   10.1007/s12033-012-9583-y.

She M Y,   Yin G X, Li J R, Li X, Du L P, Ma W J, Ye X G

116.   

Overexpression   of wheat lipid transfer protein gene TaLTP5 increases resistances to both   Cochliobolus sativus and Fusarium graminearum in transgenic wheat

Functional   and Integrative Genomics

201212

481-487

Zhu Xiuliang, Xu Huijun, Du Liou, Zhang Zengyan

117.   

Isolation   and characterization of receptor-like protein kinase WELP1 in wheat.

African   Journal of Microbiology Research

2012,6(10)

2410-2418

Weijun   Zheng, Zhao-Shi Xu, Ming Chen, Lianchen Li, Shoucheng Chai and Youzhi Ma

118.   

Analysis of   average standardized SSR allele size supports domestication of soybean along   the Yellow River

Genet   Resour Crop Evol

2012

DOI   10.1007/s10722-012-9873-z

Ying-hui   Li, Chen Zhang,, Marinus J. M. Smulders , Wei Li,,Yan-song Ma, Qu Xu,,Ru-zhen   Chang,, Li-juan Qiu*

119.   

Synthesis   and Degradation of the Major Allergens in Developing and Germinating Soybean   Seed

Journal of   Integrative Plant Biology

2012, 54   (1)

4–14

Yong-Mei   Wu, Rong-Xia Guan, Zhang-Xiong Liu, Run-Zhi Li1, Ru-Zhen Chang and  Li-Juan Qiu

120.   

MiR1511   co-regulates with miR1511* to cleave the GmRPL4a genein soybean

Chinese   Science Bulletin

2012,57(1)

1–7

LUO   ZhongQin, JIN LongGuo & QIU LiJuan*

121.   

Genetic   characterization and gene flow in different geographical-distance neighbouring   natural populations of wild soybean (Glycine soja Sieb. & Zucc.)   and implications for protection from GM soybeans

Euphytica

2012, 186

817–830

Wang Kejing

122.   

Single   nucleotide mutation leading to an amino acid substitution in the variant Tik   soybean Kunitz trypsin inhibitor (SKTI) identified in Chinese wild soybean (Glycine   soja Sieb. & Zucc.)

Plant Syst   Evol

2012, 298

1–7

Wang Kejing

123.   

Genetic   diversity and geographical peculiarity of Tibetan wild soybean (Glycine   soja)

Genet   Resour Crop Evol

2012, 59

479–490

Wang Kejing

124.   

Fine-scale   phylogenetic structure and major events in the history of the current wild   soybean (Glycine soja) and taxonomic assignment of semi-wild type (Glycine   gracilis Skvortz.) within the Chinese subgenus Soja

Journal of   Heredity

2012,   103(1)

13–27

Wang Kejing

125.   

Phylogenetic   relationships, interspecific hybridization and origin of some rare characters   of wild soybean in the subgenus Glycine soja inChina

Genet   Resour Crop Evol

2012,13(6)

917-928

Wang Kejing

126.   

Identification   of salt-tolerant QTLs with strong genetic background effect using two sets of   reciprocal introgression lines in rice

Genome

2012, 55

45–55

Lirui   Cheng, Yun Wang, Lijun Meng, Xia Hu, Yanru Cui, Yong Sun, Linghua Zhu, Jauhar   Ali, Jianlong Xu*, and Zhikang Li

127.   

Genetic   overlap in the quantitative resistance of rice at the seedling and adult   stages to Xanthomonas oryzae pv. oryzae

J. Plant   Biol

2012, 55

102–113

Yong-Li   Zhou, Xue-Wen Xie, Mei-Rong Xu, Jin-Ping Zang, Ling-Hua Zhu, Jian-Long Xu*,   Zhi-Kang Li

128.   

Analysis of   ESTs from a Normalized cDNA Library of the Rhizome Tip of Oryza   longistaminata.

Journal of   Plant Biology

2012, 55

33–42.

Zhang TZhao XQFu BY

129.   

Comparative   Metabolite Profiling and Hormone Analysis of Perennial and Annual Rice.

Journal of   Plant Biology.

2012, 55

73-80

Zhao XQ,   Zhang T, Zhu LH and Fu BY

130.   

Cloning and   expression analysis of GmGAL1, SOC1 homolog gene in soybean

Mol Biol   Rep

2012,39(6)

6967-6974

Xiaofang   Zhong ? Xi Dai ? Jiaohui Xv ? Hanying Wu ? Bin Liu ? Hongyu Li

131.   

Statistical   power of inclusive composite interval mapping in detecting digenic epistasis   showing common F2 segregation ratios.

Journal of   Integrative Plant Biology

2012,54

270-279

Zhang, L., H. Li, J. Wang*

132.     

Estimation   of statistical power and false discovery rate of QTL mapping methods through   computer simulation.

Chinese   Science Bulletin

2012,57

2701-2710

Li, H., L. Zhang L., J. Wang*

133.     

Estimation   of recombination frequency in biparental genetic populations

Genetics   Research

2012,94   (03)

163-177

Sun Z., H. Li, L. Zhang, J. Wang

134.     

Over-expression   of phosphoenolpyruvate carboxylase cDNA from C4 millet (Seteria italica)   increase rice photosynthesisand yield under upland condition but not in   wetland fields

Plant   Biotechnol Reports

2012

online

Ding Zaisong, Zhaoming

135.   

Impacts of cropping practices on yield-scaled greenhouse gasemissions from rice fields in China: a meta-analysis

Agriculture, Ecosystems and Environment

2012

DOI: 10.1016/j.agee.2012.10.009

Feng Jinfei, Song Zhenwei, Zhang Weijian

136.   

Evaluating   the severity level of cotton Verticillium using spectral signature analysis

International   Journal of Remote Sensing

2012, 33

2706–2724

Li Shaokun

137.   

Identification   of drought-responsive genes by cDNA-amplified fragment length polymorphism in   maize

Annals of   Applied Biolgoy

2012, 161

203-213

Liu   Lingling, Hao Zhuanfang, Weng Jianfeng, Li Mingshun, Zhang Degui, Bai Li,   Wang Lijuan, Li Xinhai*, Zhang Shihuang*

138.   

Trends of   grain yield and plant traits in Chinese maizecultivars from the 1950s to the   2000s

Euphytica

2012, 185

395-406

Ci Xiaoke,   Li Mingshun, Xu Jiashun, Lu Zhenyu, Bai Pengfei, Ru Gaolin, Liang Xiaoling,   Zhang Degui, Li Xinhai, Bai Li, Xie ChuanxiaoHao Zhuanfang, Zhang Shihuang*,   Dong Shuting*

139.   

Pyramiding   adult plant powdery mildew resistance QTL in bread wheat

Crop and Pasture   Science

2012, 63

606-611

B. Bai, Z H   He, M A Asad, C X Lan, Y Zhang, X C Xia, J Yam, X M Chen, and C S Wang

140.   

Molecular   mapping of quantitative trait loci for adult plant resistance to powdery   mildew in Italian wheat cultivarLibellula

Crop and   Pasture Science

2012, 63

539-546

M. A AsadB Bai, C X Lan, J Yan, X C Xia Y Zhang, and   Zhonghu He

141.   

Molecular   mapping of stripe rust resistance gene YrSN104 in Chinese wheat line Shaannong   104

Hereditas

2012, 149

146-152

Muhammad   Azeem Asad, Xianchun Xia, Chengshe Wang, Zhonghu He

142.   

Comparative   proteome analysis of glutenin synthesis and accumulation in developing grains   between superior and poor quality bread wheat cultivars

Journal of   the Science of Food and Agriculture

2012, 92

106-115

Wan Liu,   Yanzhou Zhang,  Xuan  Gao, Ke Wang, Shunli Wang, Yong Zhang,   Zhonghu He, Wujun  Ma, and Yueming Yan

143.   

Assessment   of iron bioavailability in ten kinds of Chinese wheat flours using an in   vitro digestion/Caco-2 cell model

Biomedical   and Environmental Sciences

2012, 25(5)

502-508

Lei, J., Y.   Zhang, X.G. Chen, M.Q. Zhang, L. Bai, C.Y. Huang, I. Ortiz-Monasterio

144.   

Integration   of marker-assisted selection for resistance to pre-harvest sprouting with   selection for grain-filling rate in breeding of white-kernelled wheat for the   Chinese environment

Euphytica

2012, 188

85-88

Shi-He Xiao   ? Hai-Ping Zhang ? Guang-Xia You ? Xiu-Ying Zhang ? Chang-Sheng Yan ? Xu Chen

145.   

Metabolic   engineering of plant-derived (E)-β-farnesene synthase genes for a novel type   of aphid resistant GM crop plants.

J Integr   Plant Biology

2012

doi:   10.1111/j.1744-7909.2012.01107.x.

Yu XD, Pickett JA, Ma YZ, Bruce T, Napier J, Jones HD, Xia LQ

146.   

Isolation   and Characterization of Viviparous-1 Haplotypes in Wheat Related   Species.

Euphytica

2012

DOI   10.1007/ s10681-012-0659-3.

Sun Y W, Yang Y, Shewry P R, Jones D HXia L Q*

147.   

A secondary   suppression subtractive hybridization method for isolation and identification   of some salt-induced genes in soybean (Glycine max L. Merr).

Australian   Journal of Crop Science

2012, 6(1)

46-55

Wang WQ,   Li, L Huang S, Sun S, Wu CX, Han TF, Hou WS.

148.   

Comparative   genetic structure within single-origin pairs of rice (Oryza sativa L.)   landraces from in situ and ex situ conservation programs in Yunnan of China   using microsatellite markers.

Genet   Resour Crop Evol

2012

DOI   10.1007/s10722-011-9786-2

Sun J C, Cao G L,   Ma J, Chen Y F, Han L Z.

149.   

Genetic   diversityamong a founder parent and widely grown wheat cultivars derived from   the same origin based on morphological traits and microsatellite markers

Crop &   Pasture Science

2012, 63

303–310

X. J. Li , X. Xu, X. M. Yang , X. Q. Li, W. H. Liu, A. N. Gao, and L. H.   Li

150.     

Genetic   Diversity of the Wheat Landrace Youzimai from Different Geographic Regions   Investigated with Morphological Traits, Seedling Resistance to Powdery   Mildew, Gliadin and Microsatellite Markers

Cereal   Research Communications

2012, 40(1)

95–106

X.J. LI, X.   XU, X.M. YANG X.Q. LI, W.H. LIU, A.N. GAO and L.H. LI

151.   

A maize   stress-responsive NAC transcription factor, ZmSNAC1, confers enhanced   tolerance to dehydration in transgenic Arabidopsis.

Plant Cell   Rep

2012, 31

1701-1711

Min Lu ?   Sheng Ying ? Deng-Feng Zhang ? Yun-Su Shi ?Yan-Chun Song ? Tian-Yu Wang ? Yu   Li

152.   

Genetic   diversity and population structure of Chinese foxtail millet (Setaria   italica (L.) Beauv.) landraces,

G3(Genes,   Genomes, Genetics )

2012, 2

769-777

Chunfang   Wang, Guanqing Jia, Hui Zhi, Zhengang Niu, Yang Chai, Wei Li, Yongfang Wang,   Haiquan Li, Ping Lu, Baohua Zhao and Xianmin Diao

153.   

DEVELOPMENT   OF 161 NOVEL EST-SSR MARKERS FROM LATHYRUS SATIVUS (FABACEAE)

American   Journal of Botany

2012

e379–e390

XUE-LIAN   SUN, TAO YANG, JIAN-PING GUAN, YU MA, JUN-YE JIANG, RUI CAO, MARINA   BURLYAEVA, MARGARITA VISHNYAKOVA, ELENA SEMENOVA, SERGEY BULYNTSEV, AND   XU-XIAO ZONG

154.   

Isolation   and characterization of novel microsatellite markers for Avena sativa   (Poaceae) (oat)

American   Journal of Botany

2012, 992

e69–e71

Wu Bin, Zhang Zongwen, ChenLingyun, He Minggao

155.   

Major   Phenolic Compounds, Antioxidant Capacity and Antidiabetic Potential of Rice   Bean (Vigna umbellata L.) inChina.

International   Journal of Molecular Sciences

2012, 13

2707-2716

Yang Yao, Xu-Zhen Cheng,   Li-Xia Wang, Su-Hua Wang and Guixing Ren*

156.   

Mushroom   tyrosinase inhibitors from mung bean (Vigna radiatae L.) extracts

International   Journal of Food Sciences and Nutrition

2012; 63(3)

358–361

Yang Yao, Xuzhen Cheng,   Suhua Wang, Lixia Wang, Guixing Ren*

157.   

Influence   of altitudinal variation on the antioxidant and antidiabetic  potential of azuki bean (Vigna angularis)

International   Journal of Food Sciences and Nutrition

2012; 63(1)

117–124

Yang Yao, Xuzhen Cheng,   Suhua Wang, Lixia Wang, Guixing Ren*

158.   

Identification   of Phoma macdonaldii Boerema causing black stem of sunflower inChina

Canadian   Journal of Plant Pathology

2012, 34(3)

459-462

Bai Jianyu,   Xu Biao, Duan Canxing , Guo Qingyuan, Wang Xiaoming

159.   

Overexpression   of gma-MIR394a   confers tolerance to drought in transgenic Arabidopsis thaliana

Biochemical   and Biophysical Research Communications

2012

online

Ni Zhiyong, Hu Zheng, Jiang Qiyan, Zhang Hui

160.   

Analyses of   a Glycine max Degradome Library Identify microRNA Targets and MicroRNAs that   Trigger Secondary SiRNA Biogenesis

Journal of   Integrative Plant Biology

2012

online

Hu Zheng, Jiang Qiyan, Ni Zhiyong, Zhang Hui, Chen Rui,   Xu Shuo

161.   

Genetic   diversity ofArgentinatomato varieties revealed by morphological traits, simple sequence repeat,   and single nucleotide polymorphism markers

Pak. J.   Bot.

2012. 44(2)

485-492

Xiaorong   Hu, Hui Wang, Jia Chen And Wencai Yang

162.   

Identification   and validation of a major quantitative trait locus for slow-rusting   resistance to stripe rust in wheat. 54(5):330-44

J Integr   Plant Biol

2012.54(5)

330-344

Cao X, Zhou J, Gong X, Zhao   G, Jia J*, Qi X.

163.   

Regulation   of Leaf Senescence and Crop Genetic Improvement.

J Integr   Plant Biol.

2012 Nov 6.

doi:   10.1111/jipb.120

Wu XY, Kuai   BK, Jia JZ*, Jing HC.

164.   

Quantitative   trait loci mapping of dark-induced senescence in winter wheat (Triticum   aestivum)

Plant Biol.  

2012, 54(1)

33–44

Li HWi, Lin   FY, Wang G, Jing RL*, Zheng Q, Li B, Li ZhSh

165.   

Mapping   QTLs for seedling root traits in a doubled haploid wheat population under   different water regimes

Euphytica

2012

DOI:   10.1007/ s10681 -012-0690-4)

Liu XL, Li   RZh, Chang XP, Jing RL *

166.   

Genetic   dissection of developmental behavior of grain weight in wheat under diverse   temperature and water regimes

Genetica

2012, 140

393–405

Shiping Li,   Chengshe Wang, Xiaoping Chang, Ruilian Jing*

167.   

Phenotyping   for drought adaptation in wheat using physiogical traits

Frontiers   in Physiology

2012, 3

1–11

Monneveux Philippe   ,  Jing RL *, Misra Satish

168.   

Overexpression   of a wheat MYB transcription factor gene, TaMYB56-B, enhances tolerances to   freezing and salt stresses in transgenic Arabidopsis

Gene

2012, 505

100–107

Zhang LCh,   Zhao GY, Xia Ch, Jia JZ, Liu X, Kong XY *

169.   

New   cis-regulatory elements in the Rht-D1b locus region of wheat

Funct   Integr Genomics

2012, 12

489–500

Duan JL, Wu   JJ, Liu Y, Xiao JH, Zhao GY, Gu YQ, Jia JZ, Kong XY *

170.   

Genome-level   identification of cell wall invertase genes in wheat for the study of drought   tolerance

Functional   Plant Biology

2012, 39

569–579

Webster   Hollie, Keeble Gabriel, Dell Bernard, Fosu-Nyarko John, Mukai Y.,Moolhuijzen   Paula, Bellgard Matthew , Jia JZ , Kong XY *, Feuillet   Catherine,

171.   

Cloning and   characterization of the stress-induced bZIP gene ZmbZIP60 from maize.

Mol Biol   Rep.

2012, 39(5)

6319-6327

Bo Wang,Jun   Zheng, Yunjun Liu,Jianhua Wang, Guoying Wang

172.   

Millets: Genetic and Genomic Resources.

Plant Breeding Reviews,

2012, 35,

247-375

Dwivedi S, Upadhyaya H, Senthilvel S, Hash C, Fukunaga K, Diao   X, Santra D, Baltensperger D, Prasad M

173.   

From the modern to the archaeological: starch grains from   millets and their wild relatives inChina

Journal of Archaeological Science

2012, 39

247-254

Xiaoyan Yang, Jianping Zhang, Linda Perry, Zhikun Ma, Zhiwei   Wan, Mingqi Li, Xianmin Diao, Houyuan Lu

174.   

Effects of Nitrogen Fertigation Rate on Protein Components in   Grains and Processing Quality of Different Wheat Varieties

Agricultural Science & Technology

2012, 132

370-374

Zhongzhi CHIGuangcai ZHAOJiaguo ZHENGYushuang YANG Xinlu JIANG

175.   

Data Intergration and Sharing Mechanism for Germplasm Resources   Investigation

AISS

2012, 418

349-251

Si HaipingFang Wei

176.   

Response of photosynthesis and chlorophyll fluorescence to   drought stress in two maize cultivars

African Journal of Agricultural Research

2012, 734

4750–4759

Liu, M., Qi, H., Zhang, Z.P., Song, Z.W., Kou, T.J., Zhang,   W.J., Yu, J.L..

177.   

Physical mapping of puroindoline b-2 genes in wheat using   Chinese Spring chromosome group 7 deletion lines

Crop Science

2012

2674-2678

Hongwei Geng; Brian S Beecher; Zhonghu He; Craig F Morris

178.   

prevalence of Puroindoline D1 and Puroindoline b-2 variants in   U.S. Pacific Northwest wheat breeding germplasm pools, and their association   with kernel texture

TAG

2012, 124

1259-1269

Hongwei Geng, Brian S. Beecher, Zhonghu He, Alecia M. Kiszonas,   and Craig F. Morris

179.   

Comparative proteome analysis of glutenin synthesis and   accumulation in developing grains between superior and poor quality bread   wheat cultivars

Journal of the Science of Food and Agriculture

2012, 92

106-115

Wan Liu, Yanzhou Zhang,    Xuan  Gao, Ke Wang, Shunli Wang,   Yong Zhang, Zhonghu He, Wujun  Ma, and   Yueming Yan

180.   

Phenotyping for drought adaptation in wheat using physiological   traits

Frontiers in Physiology.

2012, 3

1–11

Philippe Monneveux, Ruilian Jing, Satish C. Misra.

181.   

Development and application of EST-Based markers specific for   chromosome arms of rye(secale cereale L.)

Cytogenetic and Genome Research

2012, 136

220-228

H.Xu,D.Yin,L.Li,Q.Wang, X.Li, X.Yang, W.Liu,D.An

182.   

Root-lodging resistance in maize as an example for   high-throughput genetic mapping via single nucleotide polymorphism-based   selective genotyping

Plant Breeding

2012

Farkhari, Mohammad, Alan Krivanek, Yunbi Xu, Mohammad R.   Naghavi, Bahmany Y. Samadi, Tingzhao Rong, and Yanli Lu.

183.   

The genetic architecture of flowering time and photoperiod   sensitivity in maize as revealed by QTL review and meta analysis

Journal of Integrative Plant Biology

2012, 54

358–373.

Xu, Jie,Yaxi Liu, Jian Liu, Moju Cao, Jing Wang, Hai Lan, Yunbi   Xu, Yanli Lu, Guangtang Pan and Tingzhao Rong

184.   

miRNA164-directed cleavage of ZmNAC1 confers lateral root   development in maize (Zea mays L.)

BMC Plant Biology

2012, 12

220

Jing Li, Guanghui Guo, Weiwei Guo, Ganggang Guo, Dan Tong,   Zhongfu Ni, Qixin Sun and Yingyin Yao.

185.   

The F-box protein CPR1/CPR30 negatively regulates R protein SNC1   accumulation

The Plant Journal

2012

411-420

Mingyue Gou, Zhenying Shi, Ying Zhu, Zhilong Bao, Guoying Wang   and Jian Hua,

186.   

From the modern to the archaeological: starch grains from   millets and their wild relatives inChina

Journal of Archaeological Science

2012, 39

247-254

Xiaoyan Yang, Jianping Zhang, Linda Perry, Zhikun Ma, Zhiwei   Wan, Mingqi Li, Xianmin Diao, Houyuan Lu

187.   

Genetic and Genomic Resources

Janick J (ed) Plant Breeding Reviews,

2012 Vol. 35, John Wiley & Sons, Inc.,USA

247-375

Dwivedi S, Upadhyaya H, Senthilvel S, Hash C, Fukunaga K, Diao X   , Santra D, Baltensperger D,

188.   

Proteomic analysis revealed nitrogen-mediated metabolic,   developmental, and hormonal regulation of maize (Zea mays L.) ear growth

J Exp. Bot

2012, 63(14)

5275-88

Liao C, Peng Y, Ma W, Liu R, Li C, Li X.

189.   

Impact of Molecular Technologies on Faba Bean (Vicia faba L.)   Breeding Strategies

Agronomy

2012, 2

132-166

Annathurai Gnanasambandam, Jeff Paull, Ana Torres, Sukhjiwan   Kaur, Tony LeonforteHaobing Li, Xuxiao   Zong, Tao Yang and Michael Materne.

 

Print』『Close