MENU
首页» 新闻动态» 最新论文

Cloning and functional characterization of Rht8, a “Green Revolution” replacement gene in wheat

Hongchun Xiong;;Chunyun Zhou;;Meiyu Fu;;Huijun Guo;;Yongdun Xie;;Linshu Zhao;;Jiayu Gu;;Shirong Zhao;;Yuping Ding;; Yuting Li;; Jiazi Zhang;;Ke Wang;;Xuejun Li;;Luxiang Liu

Molecular Plant, Volume 15, Issue 3, 7 March 2022, IF: 21.949

DOI: https://doi.org/10.1016/j.molp.2022.01.014
TOP